Dış Kaynaklı Döküman Listesi
05 Haziran 2024

 

T.C.

İzmir Valiliği

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Doküman No:

KDY.LST-02

Yayın Tarihi:

13.08.2013

Revizyon Tarihi:

28.10.2022

Revizyon No:

4

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

Sayfa No:

1/3

Kontrol Tarihi: 02.05.2024

KANUNLAR

SIRA NO

Dış Kaynaklı Dokümanın Adı

Yayın Tarihi

Doküman Türü

Kontrol Periyodu

Takip Yöntemi

Doküman ulaşım yöntemi(Bulunduğu yer/internet adresi

1

5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

24.12.2005

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5436.pdf

 

2

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

17.06.1949

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.pdf

 

3

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

23.01.2004

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5070.pdf

 

4

4857 Sayılı İş Kanunu

19.02.2014

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

 

5

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

19.02.2014

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

6

3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

07.06.1985

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3224.pdf

 

7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

22.07.2014

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

 

8

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

04.05.1990

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3628.pdf

 

9

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

18.02.1954

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf

 

10

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

02.05.2018

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf

 

11

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Kanunu

12.07.2001

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4688.pdf

 

12

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

13.06.1958

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7126.pdf

 

13

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16.06.2006

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

 

14

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

17.06.2009

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf

 

15

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

15.05.1987

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3359.pdf

 

16

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

09.10.2003

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4982&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

YÖNETMELİKLER

1

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

24.03.2000

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5272&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

2

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Yönetmeliği

05.07.2012

 

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16332&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

3

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

07.12.2005

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9650&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

4

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

02.02.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20147074&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

5

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelinin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

25.10.1982

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85105&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

6

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

29.10.2011

 

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20112226&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

7

Hasta Hakları Yönetmeliği

01.08.1998

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

8

Taşınır Mal Yönetmeliği

18.01.2007

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611545&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

9

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetm

27.06.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20859&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

10

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetim ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2005

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9814&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

11

Bınaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

19.12.2007

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200712937&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

12

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

25.01.2017

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23273&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

13

Atık Yönetimi Yönetmeliği

02.04.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20644&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

14

Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

25.06.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20855&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

15

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

02.06.2021

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38657&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

16

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

11.05.2000

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4798&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

17

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

18.12.2013

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20135703&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

18

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

18.10.2019

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=33899&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

19

Hasta Hakları Yönetmeliği

01.08.1998

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

20

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

15.11.1990

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=90748&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

21

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

20.03.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-13.htm

 

22

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

10.10.2006

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

23

Sıfır Atık Yönetmeliği

12.07.2019

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32659&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

24

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12918&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

 25 İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev  Yetki Sorumluluk ve Eğitinleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013 Yönetmelik Yılda Bir İnternethttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18615&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 26 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 24.02.2022 Yönetmelik  Yılda Bir İnternet https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5211&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
 27 Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı
İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları
 28.04.2012  Yönetmelik   Yılda Bir  İnternet https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16104&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

GENELGELER

1

Çalışan Güvenliği Genelgesi

14.05.2012

Genelge

Yılda Bir

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html

 

2

Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi

08.11.2016

Genelge

Yılda Bir

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,11028/poliklinik-hizmetlerinde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelge-201073-80.html

 

 3 Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi 06.11.2014 Genelge Yılda Bir İnternet https://shgmhastahakdb.saglik.gov.tr/Eklenti/4249/0/2014-32-hasta-haklari-uygulamalaripdf.pdf

TEBLİĞLER

1

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

24.03.2013

Tebliğ

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

 

2

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

20.05.2020

Tebliğ

Yılda Bir

İnternet

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-82832/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesinde-degisiklik-yapilmistir.html

 

3

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

24.03.2013

Tebliğ

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

1

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.11.2011

Kanun Hükmünde Kararname

Yılda Bir

İnternet

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-3.htm

 

YÖNERGELER

1

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmeti Hakkında Yönerge

19.02.2016

Yönerge

Yılda Bir

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,11286/saglik-turizmi-ve-turist-sagligi-kapsaminda-sunulacak-saglik-hizmetleri-hakkinda-yonerge.html

 

 2 Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 23.07.2013 Yönerge Yılda Bir İnternet https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/15602,mhrs-yonerge-yenipdf.pdf?0

REHBERLER

1

Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi

01.03.2019

Rehber

Yılda Bir

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf

 

2

SKS Doküman Yönetim Sistemi

01.07.2020

Rehber

Yılda Bir

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/37914/0/dokuman-yonetimi-rehberi-09072020pdf.pdf

 

3

SKS ADSH Seti

01.01.2017

Rehber

Yılda Bir

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/10932/0/sks-adsh-2017pdf.pdf

 

 4 DAS Rehberi 01.10.2019 Rehber Yılda Bir İnternet https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDokumantasyon
 5 Gösterge Yönetimi Rehberi  (Sürüm 3) 01.03.2023 Rehber  Yılda Bir  İnternet https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45240/0/sks-gosterge-yonetim-rehberi-23pdf.pdf
 FORM (BİLGİ GÜVENLİĞİ)
 1 VPN Hesabı Açılacak Kamu Personeli için Bilgi Formu 24.7.2020 Form Yılda Bir İnternet https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDokumantasyon
 2 Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Formu   Form  Yılda Bir İnternet https://evdesaglik.saglik.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fevdesaglik.saglik.gov.tr%3A83%2FEvdeSaglikRapor%2FRapor%2FBasvuruFormu%3FRowGuid%3D15f4a25e-1645-442d-9d4e-07619a9b9325
 3 Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Bilgilendirme ve Rıza Formu  Form Yılda Bir İnternet https://evdesaglik.saglik.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fevdesaglik.saglik.gov.tr%3A83%2FEvdeSaglikRapor%2FRapor%2FBasvuruFormu%3FRowGuid%3D15f4a25e-1645-442d-9d4e-07619a9b9325
 4 Advers Raksiyon Bildirim Formu 12.06.2014 Form Yılda Bir İnternet https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/18
 5 İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev  Yetki Sorumluluk ve Eğitinleri Hakkında Yönetmelik Ek2 Formu 20.07.2013  Form Yılda Bir İnternet https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18615&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
LİSTELER
1Arşiv İmha Listesi18.10.2019ListeYılda Birİnternethttps://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Sayfa.aspx?icerik=4&h=4ED7C6FC0901076942FD7973AF6CD3F7BC5DC84B001433968BE9919D6C54E66B